בפסיקה חדשה שהוציא תחת ידו בית המשפט העליון בחודש אוגוסט השנה, נדרש הוא לראשונה להכריע בסוגיה, האם המע"מ מהווה חלק מ"הריבית" כהגדרתה בדין.  

על מנת להידרש לסוגיה, בחן בית המשפט את הגדרת המונח "ריבית" בחוק הריבית, תשי"ז-1957 ("חוק הריבית"), לפיה ריבית משמעותה כל תמורה שניתנת בקשר עם הלוואה ויש בה משום תוספת לקרן ההלוואה – בין שהתוספת לקרן, נקראת בשם "ריבית" ובין שהיא נקראת בשם אחר, למעט סכומים שמתווספים לקרן עקב תנאי הצמדה למדד או לשער חליפין.

תכליתה של הגדרת המונח "ריבית" מבחינה לשונית, קבע בית המשפט, היא רבה וזאת, מתוך רציונל ליצור מנגנוני פיקוח על הריבית המשקית, בין אם היא ריבית "גלויה" - כזו הנושאת את שמה בגלוי, ובין אם היא ריבית "סמויה" - כזו המכונה בשם אחר, אך משמשת בפועל כתמורה הנגבית בגין ההלוואה. 

נוכח תכלית רחבה זו, קבע בית המשפט כי יש לערוך בחינה מהותית של כל תשלום ותשלום המוטל על הלווה ולקבוע לגביו, האם הוא תשלום שנחשב לתמורה הניתנת בקשר עם ההלוואה ואשר יש בתמורה זו משום תוספת לקרן, וכך גם לעניין המע"מ. 

כידוע, המע"מ הוא מס עקיף המוטל על עסקאות בישראל ובכלל זה, על עסקה למתן הלוואה, כאשר מחיר העסקה במתן הלוואה הוא ערך השימוש בכסף. כלומר, הריבית והפרשי ההצמדה המתווספים לקרן ההלוואה, ועל המחיר הזה יוטל המע"מ. 

על פי דין, החייב בתשלום המע"מ הוא נותן השירות, אשר רשאי לבחור האם לשאת במע"מ בעצמו או לנהוג כפרקטיקה ו"לגלגל" את המע"מ על הצרכן או מקבל השירות. במקרים, בהם תשלום המע"מ אכן "מגולגל" על הצרכן או על מקבל השירות, תשלום המע"מ הופך להיות חלק מתמורת העסקה. וכך, גם מבחינת הצרכן או מקבל השירות, מחיר הטובין או השירות הוא מחיר הכולל את רכיב המע"מ. 

לאורם של דברים, קבע בית המשפט, כי כאשר תשלום המע"מ "מגולגל" על הלווה בעסקה למתן אשראי הוא מהווה חלק מהתמורה הניתנת בגין ההלוואה – כלומר, המע"מ מהווה חלק מהתוספת לקרן ההלוואה ומשכך, הוא כלול "בריבית" כהגדרתה בחוק הריבית. 

ועל כן, בנסיבות כאמור וכאשר קיימת הגבלה בדין בקשר עם שיעור הריבית המקסימלי שניתן לגבות, אזי המלווה אינו רשאי לגבות את תשלום המע"מ בנוסף לריבית המקסימלית המותרת בדין. 

לפסק הדין המלא 

הכותבת היא עו"ד רווית קינן, מומחית בנדל"ן ומקרקעין
* לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עשויה להשתנות מעת לעת.