מה הם נתוני האבטלה האמיתיים? מספר דורשי העבודה בחודש יוני היה על פי נתוני שירות התעסוקה גבוה פי 2 לעומת שיעור הבלתי מועסקים מסקרי כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כך עולה מדוח מבקר המדינה על טיפול הממשלה במובטלים ובדורשי העבודה, שפורסם היום (שני). "חוסר בנתונים זמינים ושוטפים עלול לגרום לניתוח לא מבוסס דיו של תמונת מצבם התעסוקתי של העובדים במשק ולהביא לקבלת החלטות שאינן מייטביות", מתריע המבקר, מתניהו אנגלמן.

בדוח נטען עוד, כי למוסד לביטוח לאומי אין יכולת לקבל מהמעסיקים ב"זמן אמת" נתונים אישיים על כל מועסק בישראל. "קבלת דיווח שוטף יכולה להוות תשתית ליצירת תמונת המצב הנדרשת לשם קבלת החלטות על תמיכה באוכלוסיות נזקקות ועל תמריץ חזרה לעבודה", מציין המבקר וממליץ שהמעסיקים ידווחו למוסד לביטוח לאומי מדי חודש בחודשו על השכר ששולם לכל אחד מעובדיהם.

"חיוב המעסיקים בדיווח חודשי מקוון יכול גם לתרום לפישוט הליכים בירוקרטיים, להגברת השימוש בתמריצים לחזרה לשוק העבודה ולצמצום דמי האבטלה ולהגדלת הכנסתם של מקבלי קצבת האבטלה", מצויין עוד בדוח.

בדו"ח גם מומלץ לבדוק דרכים לעידוד חזרה לעבודה של מקבלי שכר נמוך, בין היתר, באמצעות מענקים.