73% מהתאגידים הציבוריים אינם מפרסמים לציבור דוחות כספיים מלאים ובכ-55% מהתאגידים הרכב הדירקטוריון אינו מלא, כך עולה מדוח הביקורת על התאגידים, שפרסם היום (שני) מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. בישראל פועלים 54 תאגידים ציבוריים, המעסיקים כ-15 אלף עובדים. היקף הנכסים שבבעלות כלל התאגידים מוערך בכ-300 מיליארד שקל ואומדן ההכנסות הכולל מגיע לכ-100 מיליוני שקלים.

מהביקורת עולה עוד, כי בכ-11 מ-26 התאגידים שענו על השאלון שהעביר משרד מבקר המדינה, אין דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. בנוסף, מסקירת חוקי הקמה של 15 תאגידים עולה, כי בשישה מהם (40%) אין הגבלה על תקופת העסקת המנכ"ל. בדו"ח נטען עוד, שבעשרה מ-25 התאגידים שנבדקו (40%) רואה החשבון המבקר מכהן עשר שנים ויותר.

המבקר התייחס בדוח שלו גם לתאגידי המים וקבע כי יש לפעול לצמצום מספרם וקידום התיאגוד האזורי. המבקר סבור עוד שיש לבחון פעולות נוספות, בהן בקרות פנימיות והעמקת הגבייה וצמצום עלויות הפעלת התאגידים. ברשות המים מנסים לקדם מהלך לאיחוד תאגידים, אבל הוא נתקל בקשיים לנוכח התנגדויות של חלק מהרשויות המקומיות והתאגידים.

עוד עולה מהדוח על תאגידי המים, כי כ-60% מתקציב ההטבה לאוכלוסיות הזכאיות להנחה בתשלום חשבונות המים בשנים 2019-2015 לא נוצלו (153 מיליון שקל).

ביקורת הפנים ברשויות המקומיות

17 רשויות מקומיות בממוצע לא מינו בשנים 2017-2015 מבקר פנים ובתשע רשויות לא כיהן מבקר במשך שלוש שנים ברציפות. כך קובע מבקר המדינה בדוח על ביקורת הפנים ברשויות המקומיות. עיון בכ-90 דוחות ביקורת שנכתבו בשנים 2015 עד 2018 העלה, כי 21 מתוכם התאפיינו בין השאר בדלות תוכן וממצאים ובעיסוק בנושאים שוליים ביחס לתחומי הסיכון של הרשויות, וכללו המלצות לא אפקטיביות.

מהביקורת גם עולה, כי כ-42% מהרשויות המקומיות סיימו את שנת 2018 בגירעון תקציבי (מהן כ-65% רשויות קטנות). מנתוני משרד הפנים עד לאוגוסט 2019 עולה עוד כי 76 רשויות מקומיות מלוות על ידי חשב. 

בתחום תנאי הקליטה ומשך הכהונה של עובדים בכירים ברשויות המקומיות, נטען בדוח, כי יותר מ-30% מהמבקרים, הגזברים והיועצים המשפטיים ברשויות המקומיות מועסקים למעלה מ-12 שנים וחלקם אף בעלי ותק של 25 שנים ומעלה.